Twój koszyk

Ilość sztuk: 0

Zloty
kwota: 0,00 PLN
Rozwiń koszyk
zawartość koszyka

Nie masz jeszcze konta

Zarejestruj się

Kontakt z nami

telefon kontaktowy 61-897-81-41 Email biuro@poznanonion.pl wyślij do nas faks 61-897-83-09 dowiedz się więcej

Regulamin

Postanowienia ogólne

Sklep internetowy działający pod adresem www.poznanonion.pl prowadzony jest przez:

Spółkę Poznań Onion Sp. z o.o. z siedzibą w Siekierkach Wielkich przy ulicy Kórnickiej 10, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096811

NIP 7772321162

REGON 631273703

Kapitał zakładowy w pełni opłacony 53 200  PLN

E-mail biuro@poznanonion.pl

Nr telefonu:  + 48 61 897 81 41

Konto bankowe: WBK S.A. 1/O SWARZĘDZ  45109014500000000100626372

Sprzedaż odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a Sklepem.

Przed złożeniem zamówienia w Sklepie, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z Regulaminem i zaakceptowaniem jego postanowień.

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

Składanie i realizacja zamówień

Sklep internetowy www.poznanonion.pl umożliwia Klientom składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów sprzedaży towarów na odległość.

Zamówienia składa się drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego na witrynie: www.poznanonion.pl, zwanego dalej Formularzem.

Dla przeprowadzenia transakcji zakupu niezbędne jest podanie w Formularzu właściwych i prawidłowych danych osobowych Klienta. Jedynie podanie prawidłowych danych przez Klienta umożliwia realizację zamówienia poprzez kontakt z Klientem oraz dostarczenie Klientowi zamówionego towaru. Za przypadki błędnego podania danych przez Klienta, Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.

Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta w Formularzu, są niepełne (brak nazwy, imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu), lub gdy dane podane przez Klienta są nieprawidłowe.

Zamówienia można składać w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w chronologicznej kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego następuje z chwilą udzielenia informacji przez Sklep o przyjęciu zamówienia.

Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta:

a) przed wydaniem towaru Klientowi:

- przelewem na rachunek bankowy Poznań Onion Sp. z o.o.

b) w momencie odbioru towaru:

- gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt z siedziby Poznań Onion Sp. z o.o.

- gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

W przypadku wybrania płatności w formie przelewu bankowego towar zostanie wysłany dopiero po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sklepu wpłaty pełnej kwoty za zamówiony produkt powiększonej o należne koszty wysyłki.

Zamówienia z formą płatności z góry, o której mowa w pkt. 11, które nie są opłacone w ciągu dwóch tygodni od daty ich złożenia będą anulowane.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia), o której drogą elektronicznie powiadamia Sklep.

Oferta sklepu obowiązuje na terenie całego świata.

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.poznanonion.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) oraz zawierają podatek VAT.

Każdy zakup w Sklepie dokumentowany jest wystawioną przez Sklep fakturą VAT lub odpowiednim rachunkiem.

Towar zamówiony w sklepie internetowym www.poznanonion.pl dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika lub odbierany przez Klienta własnym transportem z siedziby Sklepu.

Na czas otrzymania przesyłki składa się:

a)  czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

b)  czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłek przez firmy kurierskie.

Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń Klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania zmian w ofercie, wycofania poszczególnych towarów bez uprzedzenia oraz przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

Zwrot towaru przez konsumenta

Zgodnie z  Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączenie do przesyłki ze zwracanym towarem.

Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zwrot towaru do Sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez Sklep. Wraz z odsyłanym towarem Konsument winien zwrócić wszystko co otrzymał.

W sytuacji, gdy Konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 2, umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.

Konsument dokonuje zwrotu na swój koszt. Sklep zwraca jedynie cenę produktu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.

Procedura reklamacji

Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty jego odesłania przez Klienta w ramach reklamacji do Sklepu tradycyjną drogą za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, pokrywa Sklep.

Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez Sklep, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania. Zgłoszona wada towaru jest przedmiotem badania przez Sklep pod kątem ustalenia przyczyny jej powstania i wykluczenia w tym zakresie winy Klienta

Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego znajdującego się na stronie internetowej.

Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego na stronie formularza, Klient otrzyma wiadomość mailową, w której załączniku znajdzie się zaakceptowany formularz reklamacji, który Klient powinien wydrukować i dołączyć do paczki wraz z reklamowanym produktem. Paczkę należy odesłać na adres: Poznań Onion Sp. z o.o., ul. Kórnicka 10, Siekierki Wielkie, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski.

Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

Towar powinien zostać przysłany kompletny. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne.

Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu. W przypadku jego braku, Poznań Onion Sp. z o.o. dopuszcza złożenie reklamacji, o ile zostanie potwierdzony jego zakup w Poznań Onion Sp. z o.o.

W przypadku stwierdzenia w toku postępowania reklamacyjnego nieuzasadnionego odesłania do Sklepu produktu niedotkniętego wadą, Sklep obciąży Klienta poniesionymi przez Sklep kosztami badania reklamacji oraz wysyłki paczki reklamacyjnej do Sklepu.

Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt Sklepu, o ile zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne.

Reklamacja rozpoznawana jest przez Sklep nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. O rozstrzygnięciu reklamacji Sklep informuje Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu.

Ochrona danych osobowych

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

- realizacji umowy oraz

- jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep.

Dane osobowe Kupującego chronione są przez Sklep zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Klient ma prawo dostępu do swoich danych na stronie http://www.poznanonion.pl w zakładce "Moje Konto". Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych w celu ich weryfikacji i modyfikacji.

Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Postanowienia końcowe

Podmiot prowadzący Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.

Sklep ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).

Korzystanie ze sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

- Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

- Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.poznanonion.pl.

Regulamin Sklepu Internetowego Poznań Onion Sp. z o.o. nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.


POZNAN ONION SP. Z O.O. Prażona Cebulka Sklep - Adres: Siekierki Wielkie, Kórnicka 10 62-025 Kostrzyn Wielkopolski
Telefon: +48 61-897-81-41

Sklep: Prażona Cebulka, smażona cebulka,prażona cebulka -producent.


 |Polityka Prywatności|